Novosti

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Na osnovu Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond), Naprijed Invest doo Sarajevo, raspisuje   J A V N I   O G L A S za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta     br Adresa poslovnog prostora Površina u m² objekta (prizemlje + potkrovlje) Površina u m² -zemljište uz objekat Stanje prostora Početna cijena KM 1. Braće Lazić bb, 76316 Janja, Opština Bijeljina 448 888 uslovan 1.350,00   Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu prijavu na javni poziv sa ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene. Ugovor o zakupu zaključuje će se na period od jedne godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza. Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži: Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontak telefon ponuđača; Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Visinu ponuđene zakupnine izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice. Izjavu o spremnosti davanja garancije o plaćanju zakupnine najmanje u visini tromjesečne zakupnine prije potpisivanja Ugovora o zakupu. Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, prednost će imati ponuda koja je ranije zaprimljena. Javni oglas će se objaviti u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, web-stranici Društva i isti ostaje otvoren do 30.09.2023. godine. Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol DUF „Naprijed Invest“ d.o.o. Sarajevo, u ulici Trampina br. 12 / III sprat sa naznakom “Javni oglas za poslovni prostor”. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.     DUF ”NAPRIJED Invest” d.o.o.Sarajevo za ZIF ”EUROFOND-1” d.d. Sarajevo

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DUF-a

Radi usaglašavanja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje donesenog od strane Komisije za vrijednosne papire broj 01-02-458/23 od 10.03.2023. godine, objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 25/23,  Društvo za upravljanje Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo, objavljuje J A V N I   P O Z I V za prodaju nekretnina u vlasništvu društva za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo Obavještavaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica da je otvoren javni poziv za podnošenje ponuda za kupovinu nekretnina u vlasništvu društva za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo I to:   Adresa Opis ZK podaci Površina zemljišta u m² Površina objekta u m² Početna cijena – KM Kalemova br. 15, Sarajevo Kuća ZK 1351 kč. 975 i 976 317 m² 165 m² 600.000,00 Blagovac bb, Vogošća Kuća ZK2562 kč,1587/3; ZK82 kč. 1587/5 2.330 m² 322,9 m² 1.000.000,00     Na javni poziv se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica.   Ponude sa daju za pojedinačne nekretnine. Za svaku pojedinu nekretninu dostavlja se ponuda u zatvorenoj koverti.   Rok za podnošenje ponuda je 10.09.2023. godine. Ponude zaprimljene nakon 10.09.2023. godine smatrati će se zakašnjelim ponudama i neće se uzeti u razmatranje, kao niti nepotpune ponude i ponude ponuđača ispod utvrđene kupoprodajne cijene.   Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pravovremena i potpuna ponuda koja ispunjava tražene uslove. Ponude se dostavljaju poštom ili lično u sjedište društva, ulica Trampina 12/III, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti s naznakom:   „PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“   Više podataka o ponuđenim nekretninama kao i informacije o mogućnosti pregleda nekretnina možete dobiti putem e-maila: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba ili broja telefona: 033/712-960                                                                                                                                                                Uprava Društva

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Na osnovu Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond), Naprijed Invest doo Sarajevo, raspisuje   J A V N I   O G L A S za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta     br Adresa poslovnog prostora Površina u m² objekta (prizemlje + potkrovlje) Površina u m² -zemljište uz objekat Stanje prostora Početna cijena KM 1. Braće Lazić bb, 76316 Janja, Opština Bijeljina 448 888 uslovan 1.350,00   Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu prijavu na javni poziv sa ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene. Ugovor o zakupu zaključuje će se na period od jedne godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza. Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži: Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontak telefon ponuđača; Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Visinu ponuđene zakupnine izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice. Izjavu o spremnosti davanja garancije o plaćanju zakupnine najmanje u visini tromjesečne zakupnine prije potpisivanja Ugovora o zakupu. Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, prednost će imati ponuda koja je ranije zaprimljena. Javni oglas će se objaviti na web-stranici Društva i isti ostaje otvoren do 30.04.2023. godine. Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol DUF „Naprijed Invest“ d.o.o. Sarajevo, u ulici Trampina br. 12 / III sprat sa naznakom “Javni oglas za poslovni prostor”. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.     DUF ”NAPRIJED Invest” d.o.o.Sarajevo za ZIF ”EUROFOND-1” d.d. Sarajevo

Pružamo
jednostavan pristup

Filozofija
Da bi investicijska odluka bila kvalitetna potrebno je znati gdje, u šta i zašto se ulaže. Svaka naša odluka je temeljena na detaljnom proučavanju kompanija i tržišta, jer mi ne ulažemo u nešto što ne razumijemo.

O DUF

NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik DUF Aktiva d.o.o. Sarajevo, kojeg su u julu 2000. godine osnovali Aktiva Group d.o.o. Ljubljana sa 51% i g-din Mujo Selimović sa 49 %. U januaru 2005. godine MIMS d.o.o. Sarajevo postaje 100 % vlasnik društva, koje ujedno mijenja i naziv u DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo. Od januara 2013.godine jedini vlasnik Društva je gospodin Mujo Selimović. Dana 23.05.2014. godine izvršen je upis novog vlasnika na ime Džana Džaferagić. Dana 03.12.2015. godine izvršen je upis novog vlasnika EMRA Consulting d.o.o. Sarajevo.
Osnovni (upisani) kapital Društva iznosi 1.000.000,00 KM i sastoji se od jednog udjela
Osnovna i jedina djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Društvo, na osnovu Ugovora o upravljanju, upravlja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „NAPRIJED” d.d. Sarajevo, Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „EUROFOND-1” d.d. Tuzla, te Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „BONUS” d.d. Sarajevo. Dionice ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, dionice ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, kao i dionice ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo su kotirane na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) u kotaciji fondova, koja je pod-segment zvanične kotacije.
Historija
„NAPRIJED INVEST“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik DUF Aktiva d.o.o. Sarajevo kojeg su u julu 2000. godine osnovali Aktiva Group d.o.o. Ljubljana sa 51% i g-din Mujo Selimović sa 49%. u januaru 2005. godine MIMS d.o.o. Sarajevo postaje 100% vlasnik Društva, koje ujedno i mijenaj naziv u DUF „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo. Od januara 2013. godine jedini vlasnik Društva je g-din Mujo Selimović. U maju 2014. godine izvršen je upis novog vlasnika, na ime Džana Đaferagić. Od decembra 2015. godine 100% vlasnik Društva je EMRA d.o.o. Sarajevo Osnovna i jedina djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Trenutno Društvo upravlja sa tri zatvorena investicijska fonda sa javnom ponudom i to: „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, „EUROFOND-1“d.d. Sarajevo i „BONUS“ d.d. Sarajevo. Dionice sva tri fonda kotiraju na Sarajevskoj Berzi/Burzi (SASE) u kotaciji fondova koja je podsegment zvanične kotacije.
1.45 KM
ZIF Naprijed dd (NPRFRK2)

Zadnja trgovina: 23.09.2022.

0.58 KM
ZIF Eurofond-1 dd (EFNFRK1)

Zadnja trgovina: 16.01.2024.

5.45 KM
ZIF Bonus dd ()

Zadnja trgovina: 07.10.2022

Kako Vam možemo pomoći ?

Želite da saznate više informacija ili želite da radite sa nama
1000000 KM
Kapital Drustva
3 +
Broj Fondova