Novosti

OBAVJEŠTENJE

Zbog tehničkih problema u vezi sa prilagođavanjem softverskih programa a u vezi implementacije novog Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine  fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (sl.novine FBiH, br 81/22),Pravilnika o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda,društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda (sl. novine FBiH br 66/22),kao i prelaska na novi računovodstveni program dajemo obavještenje da ćemo kasniti sa mjesečnim izvještajima za januar 2023.godine za ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND- 1 d.d. Sarajevo i ZIF BONUS d.d. Sarajevo.

OBAVJEŠTENJE DIONIČARIMA O PROMJENI ADRESE

Obavještavamo dioničare ZIF-a »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i ZIF-a »EUROFOND-1« d.d. Sarajevo da je »NAPRIJED INVEST« društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo koje upravlja sa ova dva fonda promijenilo adresu. Sjedište »NAPRIJED INVEST« društva koje upravlja fondovima »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i »EUROFOND-1« d.d. Sarajevo je: SARAJEVO, ULICA TRAMPINA 12/3, OPĆINA CENTAR. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033/712-960.

Pružamo
jednostavan pristup

Filozofija
Da bi investicijska odluka bila kvalitetna potrebno je znati gdje, u šta i zašto se ulaže. Svaka naša odluka je temeljena na detaljnom proučavanju kompanija i tržišta, jer mi ne ulažemo u nešto što ne razumijemo.

O DUF

NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik DUF Aktiva d.o.o. Sarajevo, kojeg su u julu 2000. godine osnovali Aktiva Group d.o.o. Ljubljana sa 51% i g-din Mujo Selimović sa 49 %. U januaru 2005. godine MIMS d.o.o. Sarajevo postaje 100 % vlasnik društva, koje ujedno mijenja i naziv u DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo. Od januara 2013.godine jedini vlasnik Društva je gospodin Mujo Selimović. Dana 23.05.2014. godine izvršen je upis novog vlasnika na ime Džana Džaferagić. Dana 03.12.2015. godine izvršen je upis novog vlasnika EMRA Consulting d.o.o. Sarajevo.
Osnovni (upisani) kapital Društva iznosi 1.000.000,00 KM i sastoji se od jednog udjela
Osnovna i jedina djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Društvo, na osnovu Ugovora o upravljanju, upravlja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „NAPRIJED” d.d. Sarajevo, Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „EUROFOND-1” d.d. Tuzla, te Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „BONUS” d.d. Sarajevo. Dionice ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, dionice ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, kao i dionice ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo su kotirane na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) u kotaciji fondova, koja je pod-segment zvanične kotacije.
Historija
„NAPRIJED INVEST“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik DUF Aktiva d.o.o. Sarajevo kojeg su u julu 2000. godine osnovali Aktiva Group d.o.o. Ljubljana sa 51% i g-din Mujo Selimović sa 49%. u januaru 2005. godine MIMS d.o.o. Sarajevo postaje 100% vlasnik Društva, koje ujedno i mijenaj naziv u DUF „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo. Od januara 2013. godine jedini vlasnik Društva je g-din Mujo Selimović. U maju 2014. godine izvršen je upis novog vlasnika, na ime Džana Đaferagić. Od decembra 2015. godine 100% vlasnik Društva je EMRA d.o.o. Sarajevo Osnovna i jedina djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Trenutno Društvo upravlja sa tri zatvorena investicijska fonda sa javnom ponudom i to: „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, „EUROFOND-1“d.d. Sarajevo i „BONUS“ d.d. Sarajevo. Dionice sva tri fonda kotiraju na Sarajevskoj Berzi/Burzi (SASE) u kotaciji fondova koja je podsegment zvanične kotacije.
1.45 KM
ZIF Naprijed dd (NPRFRK2)

Zadnja trgovina: 23.09.2022.

0.64 KM
ZIF Eurofond-1 dd (EFNFRK1)

Zadnja trgovina: 08.08.2022.

5.45 KM
ZIF Bonus dd ()

Zadnja trgovina: 07.10.2022

Kako Vam možemo pomoći ?

Želite da saznate više informacija ili želite da radite sa nama
1000000 KM
Kapital Drustva
3 +
Broj Fondova