Novosti

BITAN DOGAĐAJ DUF “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo – PROMJENA REVIZORA

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’ 81/15, 25/17), kao i člana 9. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (”Službene novine Federacije BiH” broj: 35/13 i 65/19) )«NAPRIJED INVEST« društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje:   Firma – Fonda: DUF “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12. Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962 E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-04-220   Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:   1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Održana redovna Skupštine Društva 2. Datum nastanka događaja: 14.06.2024. godine 3. Kratak opis i razloge događaja:   Na redovnoj Skupštini „NAPRIJED INVEST“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, održane 14.06.2024 donesena je Odluka br. S – 55/24 od 14.06.2024. o izboru revizorske kuće za 2024 godinu.   UHY REVIDENT DOO MOSTAR 4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:   Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960    

BITAN DOGAĐAJ ZIF EUROFON-1 D.D. SARAJEVO – PROMJENA REVIZORA

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’ 81/15, 25/17), i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ‘’NAPRIJED Invest’’ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje   Firma – Fonda: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12. Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962 E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-08   Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:   1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Promjena Vanjskog revizora 2. Datum nastanka događaja: 14.06.2024. godine 3. Kratak opis i razloge događaja:   Na redovnoj XXIII Skupštini ZIF-a EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, održanoj 14.06.2024 donesena je Odluka br. S – 55/24 o izboru revizorske kuće za 2024 godinu. UHY REVIDENT DOO MOSTAR 4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:   Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960    

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Javni poziv za izdavanje nekretnine – Eurofond JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta Na osnovu Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond), Naprijed Invest doo, raspisuje J A V N I   O G L A S za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta   br Adresa poslovnog prostora Površina u m² objekta (prizemlje + potkrovlje) Površina u m² -zemljište uz objekat Stanje prostora Početna cijena KM 1. Braće Lazić bb, 76316 Janja, Opština Bijeljina 448 888 uslovan   1.350,00   Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu prijavu na javni poziv sa ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene. Ugovor o zakupu zaključuje će se na period od jedne godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza. Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži: Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontak telefon ponuđača; Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Visinu ponuđene zakupnine izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice. Izjavu o spremnosti davanja garancije o plaćanju zakupnine najmanje u visini tromjesečne zakupnine prije potpisivanja Ugovora o zakupu.   Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, prednost će imati ponuda koja je ranije zaprimljena. Javni oglas će se objaviti u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, web-stranici Društva i isti ostaje otvoren do 01.06.2024. godine. Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol DUF „Naprijed Invest“ d.o.o. Sarajevo, u ulici Trampina br. 12 / III sprat sa naznakom “Javni oglas za poslovni prostor”. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.  

Pružamo
jednostavan pristup

Filozofija
Da bi investicijska odluka bila kvalitetna potrebno je znati gdje, u šta i zašto se ulaže. Svaka naša odluka je temeljena na detaljnom proučavanju kompanija i tržišta, jer mi ne ulažemo u nešto što ne razumijemo.

O DUF

NAPRIJED INVEST” društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik DUF Aktiva d.o.o. Sarajevo, kojeg su u julu 2000. godine osnovali Aktiva Group d.o.o. Ljubljana sa 51% i g-din Mujo Selimović sa 49 %. U januaru 2005. godine MIMS d.o.o. Sarajevo postaje 100 % vlasnik društva, koje ujedno mijenja i naziv u DUF NAPRIJED INVEST d.o.o. Sarajevo. Od januara 2013.godine jedini vlasnik Društva je gospodin Mujo Selimović. Dana 23.05.2014. godine izvršen je upis novog vlasnika na ime Džana Džaferagić. Dana 03.12.2015. godine izvršen je upis novog vlasnika EMRA Consulting d.o.o. Sarajevo.
Osnovni (upisani) kapital Društva iznosi 1.000.000,00 KM i sastoji se od jednog udjela
Osnovna i jedina djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Društvo, na osnovu Ugovora o upravljanju, upravlja Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „NAPRIJED” d.d. Sarajevo, Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „EUROFOND-1” d.d. Tuzla, te Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „BONUS“ d.d. Sarajevo, koji je po svojoj strukturi zatvoreni investicijski fond, nastao transformacijom privatizacijskog investicionog fonda „BONUS” d.d. Sarajevo. Dionice ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, dionice ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, kao i dionice ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo su kotirane na Sarajevskoj berzi-burzi (SASE) u kotaciji fondova, koja je pod-segment zvanične kotacije.
Historija
„NAPRIJED INVEST“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik DUF Aktiva d.o.o. Sarajevo kojeg su u julu 2000. godine osnovali Aktiva Group d.o.o. Ljubljana sa 51% i g-din Mujo Selimović sa 49%. u januaru 2005. godine MIMS d.o.o. Sarajevo postaje 100% vlasnik Društva, koje ujedno i mijenaj naziv u DUF „NAPRIJED INVEST“ d.o.o. Sarajevo. Od januara 2013. godine jedini vlasnik Društva je g-din Mujo Selimović. U maju 2014. godine izvršen je upis novog vlasnika, na ime Džana Đaferagić. Od decembra 2015. godine 100% vlasnik Društva je EMRA d.o.o. Sarajevo Osnovna i jedina djelatnost Društva je osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima. Trenutno Društvo upravlja sa tri zatvorena investicijska fonda sa javnom ponudom i to: „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo, „EUROFOND-1“d.d. Sarajevo i „BONUS“ d.d. Sarajevo. Dionice sva tri fonda kotiraju na Sarajevskoj Berzi/Burzi (SASE) u kotaciji fondova koja je podsegment zvanične kotacije.
0.98 KM
ZIF Naprijed dd (NPRFRK2)

Zadnja trgovina: 02.07.2024.

0.58 KM
ZIF Eurofond-1 dd (EFNFRK1)

Zadnja trgovina: 19.06.2024.

5.45 KM
ZIF Bonus dd ()

Zadnja trgovina: 07.10.2022

Kako Vam možemo pomoći ?

Želite da saznate više informacija ili želite da radite sa nama
1000000 KM
Kapital Drustva
3 +
Broj Fondova