ZIF Naprijed dd

Profil

ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo (“Fond”) je dioničko društvo osnovano u Federaciji Bosne i Hercegovine sa adresom Kulovića 4, 71 000 Sarajevo. Osnivač ZIF-a Naprijed d.d. je Društvo za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o., Sarajevo (ranije Aktiva d.o.o. Sarajevo), koje upravlja ZIF-om Naprijed d.d. na osnovu ugovoru o upravljanju od 17. avgusta 2000. godine.
Tokom 2009. godine, Fond je okončao aktivnosti oko usklađivanja sa novim Zakonom o investicijskim fondovima, što je u formalnom smisli uključivalo i promjenu naziva u Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „Naprijed“ d.d. Sarajevo (skraćeni naziv ZIF „NAPRIJED“ d.d. Sarajevo). Navedena promjena registrovana je Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj 05/1-19-536/09 od 20. novembra 2009. godine, kao i rješenjem Opštinskog  Suda u Sarajevu broj Broj: 065-0-Reg-09-002416.
Banka depozitar je Sberbank BH d.d. Sarajevo.
Fond je organizovan kao jedinstvena cjelina, i u skladu sa zakonom, obavlja djelatnost posredovanja u poslovanju sa vrijednosnim papirima.
Fond ima direktora kao jedino uposleno lice.

Puni naziv: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv: ZIF”NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Oblik organizovanja: Dioničko društvo
Datum osnivanja: 22.05.2001. godine
Direktor: Tatjana Vitković
Sjedište: Sarajevo, Trampina br.12
Tel,fax: +387 33 712 960, 712 961, 712 962
E-mail: tatjana.vitkovic@naprijedinvest.ba
Broj zaposlenih: 1
Tip: Zatvoreni fond
Struktura portfolija prema vrsti instrumenata: dionice, udjeli i obveznic
Geografski plasman sredstava: BiH
Struktura portfolija prema  djelatnostima: Sve
Strategija: Disperzija rizika

Misija i Vizija

Naša misija je investiranje sredstava dioničara Fonda u vlasničke i dužničke vrijednosne papire, sa ciljem uvećavanja ukupne neto vrijednosti imovine Fonda i vrijdnosti dionica, na korist svih dioničara Fonda.

Naša vizija je da uz disperziju rizika omogućimo stope povrata na uložena sredstva dioničara, adekvatne riziku investiranja.

Uprava

Tatjana Vitković

direktor Fonda
Tatjana Vitković, rođena 1968. godine u Sarajevu. Na univerzitetu u Sarajevu diplomirala je 1990. godine i stekla zvanje diplomiranog pravnika. Od marta 2003. godine zaposlena u DUF "Market-investment group" d.o.o. Sarajevo na mjestu Stručni saradnik za pravne poslove. U augustu 2018. godine zaposlena je u DUF "Naprijed Invest" d.o.o. Sarajevo na poslovnima stručni saradnik za pravne poslove. Od marta 2022. godine obavlja funkciju Direktora Fonda.

Nadzorni odbor

Mirza Šišić

predsjednik Nadzornog odbora
Mirza Šišić, rođen 1959. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990. godine i stekao zvanje dipl. ekonomista. Tokom karijere radio je Unimont d.d. Sarajevo, Vindex d.o.o. Sarajevo kao stručni saradnik za pravne poslove, POINT d.o.o. sarajevo kao inžinjer razvoja i implementacije programskih informacionih sistema, MIMS d.o.o. Sarajevo – šef finansija, KLAS d.d. Sarajevo – šef IT sektora, SPRIND d.d. Sarajevo – izvršni direktor za finansijske i pravne poslove, UNIS Komerc d.d. Sarajeov – direktor.

Almir Murtić

član Nadzornog odbora
Almir Murtić, rođen 1968. godine u Višegradu. Na Univezitetu za poslovne studije Fakultetu za primjenjenu ekonomiju Banja Luka, dana 01.11.2012 godine, stekao je zvanje dipl. ekonomiste. Posjeduje certifikat Qualiti Managment Development Programme ISO 9001:2008 Qualiti System Auditing. Tokom karijere radio je u ZOI 84 hotel „VIS“ Dubrovnik, Službama za zajedničke poslove republičkih organa, BIHAMK – koordinator pozivnog centra. Trenutno zaposlen kao profesor u JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo.

Amir Polutan

član Nadzornog odbora
Amir Polutan, rođen 1988. godine u Fojnici. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2009. godine stekao je akademsku titulu i stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor Menadžmenta 180 ETC kredita. U martu 2015. godine na Fakultetu za menadžment i poslovnu ekonomiju u Kiseljaku stiče akademsku titulu i stručno zvanje Bachelor /Bakalaureat poslovne ekonomije sa 240 ECTS bodova. Ima položen ispit za brokera. Decembra 2011. godine položio je stručni ispit i stekao zvanje Certificirani računovođa. Na Maestro Učilištu Požega u 2015. godini položio je stručni ispit i zvanje Voditelj finansijskog upravljanja i kontrole. Stalni je sudski vještak ekonomske struke, podoblast ekonomija i tržišni odnosi i finansije.

Dokumenti

Informacije

1.08 KM
ZIF Naprijed dd (NPRFRK2)

Zadnja trgovina: 02.07.2024.

Tržišna cijena dionica

Prosječna neto vrijednost imovine

Vlasnička struktura

Depozitna banka i revizor

Depozitarske poslovi
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Nezavisni vanjski revizor
ZUKO  d.o.o. Sarajevo.