ZIF Eurofond-1 dd

Profil

Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, nastao je transformacijom Privatizacijskog investicionog fonda „EUROFOND-1“ d.d.Tuzla u Investicioni fond  „EUROFOND-1“ d.d.Tuzla. Skupština dioničara IF „EUROFOND-1“ d.d. Tuzla je dana 15.07.2009. godine donijela odluku o promjeni naziva i šifre djelatnosti investicionog fonda „ EUROFOND-1“ d.d. Tuzla  u Zatvoreni investicijski  fond sa javnom ponudom „EUROFOND-1“d.d. Tuzla i tom odlukom je izvršeno usklađivanje u skladu sa Zakonom o investicijskim  fondovima koji je stupio na snagu početkom 2009 godine. Promjene su registrovane kod Općinskog suda u Tuzli rješenjem broj:032-O-Reg-11-000420, dana 23.03.2011 godine i upisan u registar fondova kod Komisije za vrijednosne papire u FBIH broj: 05/1-19-62/11  od 10.02.2011.  Od 22.03.2018. godine u pravnom  prometu  sa  trećim  licima  u  ime  i  za  račun  Fonda istupa  Društvo  za  upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ sukladno Rješenju Komisije za vrijednosne papire FBiH broj :05/1-19-417/17. Skupštinskom Odlukom Fonda broj 53-I/18 od 07.05.2018.g. sjedište Fonda je promijenjeno na  adresu: Kulovića br.4 71000 Sarajevo. Rješenjem Općinskog suda u sarajevu broj:065-0-Reg-18-002737 od 04.06.2018. godine Upisani su podaci o promjeni naziva/firme društva, promjeni adrese sjedišta društva i promjeni osnivača društva. Pravni osnov upisa izmijenjenih podataka su sljedeće odluke: Odluka o promjeni sjedišta Fonda broj: 53-I/17 od 07.05.2018.g., Odluka o izboru Društva za upravljanje na koje se prenosi upravljanje Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom „Eurofond-1“ d.d. Tuzla broj 261-I/17 od 03.11.2017.g., OPU-OV: 1891/18 od 18.05.2018. godine, Prečišćeni tekst Statuta ZIF „Eurofond-1“ d.d. Tuzla broj 55-I/18 od 07.05.2018. godine, OV.br. 50256 od 10.05.2018 i Rješenje Komisije za vrijednosne papire F BiH broj 05/I-19-417/17/17 od 28.02.2018. godine, Ov. br. 9044 od 01.06.2018.godine

Djelatnost Fonda je  prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava, uz uvažavanje principa disperzije rizika i uz uvažavanje investicionih ciljeva i politike utvrđenih Prospektom i Statutom Fonda. Osnovni kapital Fonda  iznosi 64.985.958 KM i podijeljen je na 3.610.331 običnu dionicu nominalne vrijednosti od 18,00 KM.

Fond ima direktora.

Društvo upravlja imovinom Fonda na osnovu Zakona o investicijskim fondovima i Ugovora o upravljanju zaključenim između Društva i Nadzornog odbora Fonda.

Puni naziv: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv:ZIF “EUROFOND-1” d.d. Sarajevo
Oblik organizovanja: Dioničko društvo
Direktor: mr.sc. Sabina Alić
Sjedište: Sarajevo, Kulovića br.4
Tel,fax: +387 33 911-681
E-mail: sabina.alic@naprijedinvest.ba
Broj zaposlenih: 1
Tip: Zatvoreni fond
Struktura portfolija prema vrsti instrumenata: dionice i udjeli 
Geografski plasman sredstava: BiH
Struktura portfolija prema  djelatnostima: Sve
Strategija: Disperzija rizika

Misija i Vizija

Naša misija je investiranje sredstava dioničara Fonda u vlasničke i dužničke vrijednosne papire, sa ciljem uvećavanja ukupne neto vrijednosti imovine Fonda i vrijdnosti dionica, na korist svih dioničara Fonda.

Naša vizija je da uz disperziju rizika omogućimo stope povrata na uložena sredstva dioničara, adekvatne riziku investiranja.

Uprava

Sabina Alić

direktor Fonda
Sabina Alić, rođena 1985. godine u Tuzli. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 2007. godine, stekla je zvanje dipl. ekonomista. Zvanje magistra ekonomskih nauka stiče 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od marta 2008-decembra 2013. godine obavljala je funkciju finansijskog direktora u firmi „Shell-Electron“ d.o.o. Gračanica. Od 2013. godine obavlja funkciju direktora Fonda.

Nadzorni odbor

Asmir Tanović

predsjednik Nadzornog odbora
Asmir Tanović, rođen 1979.godine u Sarajevu. Diplomirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Mostaru i stekao zvanje dipl. mašinski inžinjer. Tokom karijere radio u Upravi CZ i vatrogastva HNK Mostar kao stručni saradnik za vatrogastvo i spašavanje, GP ''ŽGP'' d.d. Sarajevo kao Rukovodilac sektora mehanizacije, transporta i održavanja.

Sejfo Ušanović

član Nadzornog odbora
Sejfo Ušanović, rođen 1959. godine u Goraždu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu te stekao zvanje dipl. ekonomista. Tokom karijere radio je u Privrednoj banci d.d. Sarajevo – rukovodilac filijale, Raiffeisen osiguranje – Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo – direktor razvoja mreže, F-Autocentar d.o.o. Sarajevo – izvršni direktor sektora ulja i maziva – član Uprave društva, Sarajevo-osiguranje – direktor podružnice životnih osiguranja. Trenutno je zaposlen u Sarajevo-osiguranju d.d. Sarajevo na poziciji direktora za informatiku i razvoj.

Sead Čampara

član Nadzornog odbora
Sead Čampara,, rođen 1976. godine u Sarajevu. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2007. godine stekao je akademsku titulu i stručno zvanje dipl. ekonomista. Tokom karijere radio radio u OSCE misiji u BiH kao supervizor kancelarije za glasanje izvan zemlje, Union banka d.d. Sarajevo na poziciji visoki stručni saradnik, NVO »Atlanska inicijativa« na poziciji Menadžer projekta, Promotim d.o.o. i/ Agencija »Echoes« na poziciji Šef odjela marketinga i razvoja, Agencija »BASE« BH Brands na poziciji generalnog menadžera, Klas d.d. Sarajevo na poziciji Menadžer izvoza.

Dokumenti

Informacije

0.58 KM
ZIF Eurofond-1 dd (EFNFRK1)

Zadnja trgovina: 19.06.2024

Tržišna cijena dionica

Prosječna neto vrijednost imovine

Vlasnička struktura

Depozitna banka i revizor

Depozitarske poslovi
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo

Nezavisni vanjski revizor
ZUKO  d.o.o. Sarajevo.