FAQ

Kratki kurs o fondovima

Investicijski fondovi su institucionalni investitori koje, na osnovu odobrenja Komisije za vrijednosne papire, osnivaju društva za upravljanje fondovima isključivo radi javnog prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja dionica ili investicijskih kupona (dokument o vlasništvu udjela u fondu) i ulaganja u prenosive vrijednosne papire i/ili nekretnine, depozite u finansijskim institucijama i ostale instrumente tržišta novca i kapitala, tako da za ulagače ostvare maksimalno moguć prinos uz prihvatanje definisanog rizika. Osnovna podjela investicijskih fondova je na zatvorene i otvorene fondove.
Zatvoreni fond se obično organizuje kao dioničko društvo koje emituje tačno određen broj dionica i prodaje ih putem javne ponude, u kratkom roku, po ponuđenoj cijeni. Broj dionica je fiksan i fond ih ne otkupljuje od vlasnika. Dionice se preprodaju na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima po tržišnoj cijeni koja najčešće odstupa od stvarne neto vrijednosti dionice fonda.
Otvoreni fond nema status pravnog lica već je to zajednička imovina fizičkih i pravnih lica koji su svoja sredstva uložili u fond kupovinom udjela u fondu. Imovinom fonda upravlja upravitelj – društvo za upravljanje fondovima – tako što sredstva fonda ulaže, kao i zatvoreni fondovi u razne finansijske instrumente tržišta kapitala i novca
Otvoreni fond s javnom ponudom
Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom posebna su vrsta investicijskih fondova s neograničenim brojem udjela. Predmet poslovanja ove vrste investicijskih fondova je prikupljanje novčanih sredstava izdavanjem udjela, te njihovom javnom prodajom u fondu. Vlasnici udjela stiču pravo na razmjerni udio u dobiti fonda, te u svako doba mogu zahtijevati od društva za upravljanje isplatu udjela ili dijela udjela u fondu. Otvoreni fondovi s javnom ponudom imaju visok stepen likvidnosti.
Otvoreni fond s privatnom ponudom
Otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom je zasebna imovina bez svojstva pravnog lica koju, uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire FBiH, osniva društvo za upravljanje u svrhu prikupljanja novčanih sredstava privatnom ponudom udjela u fondu. Sredstva fonda se ulažu u skladu s ciljevima ulaganja i ograničenjima ulaganja utvrđenima Prospektom fonda. Vlasnici udjela imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, na način i pod uslovima utvrđenima Prospektom fonda, zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda.
Zatvoreni fond
Zatvoreni investicijski fondovi posebna su vrsta investicijskih fondova kod kojih je imovina, poput dioničkog društva, podijeljena na dionice koje kotiraju na berzi. Cijena dionica određuje se prema tržišnoj vrijednosti. Ima manji stepen likvidnosti od otvorenog fonda, jer mogućnost prodaje zavisi o trenutnoj potražnji i ponudi njegovih dionica na berzi. Podjela fondova prema strukturi vrijednosnih papira u koje ulažu Fondove dijelimo i prema strukturi vrijednosnih papira, odnosno finansijskih instrumenata u koje ulažu. Struktura ulaganja za svaki je fond definisana u Prospektu fonda, a generalne smjernice definisane su putem zakona. Kod strukture ulaganja glavnu ulogu ima omjer među dionicama, koje su dugoročno najprofitabilnije, i obveznicama, koje su sigurnije i na kraće razdoblje, ali omogućavaju manji prinos.
Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine
Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine je onaj investicijski fond kojemu je po odredbama prospekta i statuta dopušteno ulaganje u nekretnine, odnosno koji namjerava najmanje 60% neto vrijednosti imovine uložiti u slijedeće vrste nekretnina: stambene i/ili poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem, zemljišta na kojima se gradi i ako se prema objektivnim kriterijima može računati sa završetkom izgradnje u primjerenom roku te ako troškovi a zemljišta ne prelaze ukupno 20% netovrijednosti imovine fonda, eizgrađena zemljišta na kojima je prema važećim propisima lokalne samouprave dozvoljena gradnja stambenih ili poslovnih zgrada, odnosno zgrada ili uređaja potrebnih za obavljanje određenih djelatnosti i koja su određena za skoru vlastitu gradnju, poljoprivredna zemljišta, ostala ulaganja u nekretnine, ako je to izričito predviđeno u statutu i prospektu fonda. Svaka pojedina nekretnina ne može u trenutku sticanja prelaziti 20% netovrijednosti imovine fonda. To vrijedi i za nekretnine koje se sastoje od više međusobno povezanih zemljišnih čestica. Najmanje 50% netovrijednosti imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom za nekretnine mora se sastojati od nekretnina smještenih u Federaciji. Ulaganja u udjele ili dionice društava čiji je predmet poslovanja isključivo ili pretežno sticanje i prodaja, iznajmljivanje i zakup nekretnina, te upravljanje nekretninama i udjeli ili dionice drugog fonda za nekretnine ili drugi vrijednosni papiri, derivati ili certifikati koje propiše Komisija, a čija se cijena zasniva na nekretninama, smatraju se ulaganjem u nekretnine.
Zašto ulagati u dionice investicijskih fondova
Prednost ulaganja u fondove jeste profesionalno upravljanje Vašim novcem, obzirom da sve odluke o ulaganjma, umjesto Vas, donosi uprava Društva, u okviru strategije Fonda
Postoji li rizik krađe mojih dionica i ko garantuje za moje dionice
Država ne garantuje za sredstva koja ste investirali u dionice investicijskih fondova, kao što je slučaj kod klasične oročene štednje u banci. Međutim, investicijski fondovi svoju imovinu drže kod banke depozitara, tj. pravne osobe koju također nadzire Komisija za vrijednosne papire u FBiH, tako da društvo koje upravlja fondom nije u direktom doticaju sa Vašim dionicama, niti ih može zloupotrijebiti. Imovina fondova nije imovina Društva što znači da u slučaju stečaja Društva imovina fonda nije dio stečajne mase. Dionicama koje glase na Vaše ime možete isključivo raspolagati Vi ili Vaš punomoćnik ukoliko ste opunomoćili drugu osobu.
Ko reguliše poslovanje investicijskih fondova i Društva za upravljanje
Poslovanje investicijskih fondova regulisano je Zakonom o investicijskim fondovima. Poslovanje Društava za upravljanje fondovima pod nadzorom je Komisije za vrijednosne papire u FBiH.
Vlasnik sam dionica fonda, koliko vrijede moje dionice
Vrijednost dionica određuje ponuda i potražnja na tržištu – berzi.
Kako mogu prodati/kupiti dionice fonda
Ukoliko želite kupiti/prodati dionice fonda, obratite se nekoj od registrovanih brokerskih kuća, preko kojih ćete moći izdati kupovini/prodajni nalog u zavisnosti od stanja na tržištu-ponude i potražnje.
Kada se održavaju i kao mogu sudjelovati na Skupštinama Fonda
Skupština Fonda se održava najmanje jednom godišnje i to u drugom kvartalu, kada se razmatra godišnji izvještaj ili po potrebi. Pravo učešća imaju svi dioničari koji su bili vlasnici dionica Fonda 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine. Da bi ste mogli sudjelovati u radu i odlučivanju na Skupštini, potrebno je da se prijavite za rad i učešće i to najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine.

Kako Vam možemo pomoći ?

Želite da saznate više informacija ili želite da radite sa nama