BITAN DOGAĐAJ ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO – PROMJENA REVIZORA

 

 

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’

81/15, 25/17), i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom

‘’NAPRIJED” d.d. Sarajevo, ‘’NAPRIJED Invest’’ društvo za upravljanje fondovima d.o.o.

Sarajevo objavljuje

 

Firma – Fonda: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ”NAPRIJED” d.d. Sarajevo
Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12.
Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962
E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba
Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-04

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:

 

1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Promjena Vanjskog revizora
2. Datum nastanka događaja: 12.04.2024. godine
3. Kratak opis i razloge događaja:  

Na osnovu Odluke Skupštine Fonda održane 12.04.2024. godine za Vanjskog revizor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ”NAPRIJED” d.d. Sarajevo izabran je UHY REVIDENT DOO MOSTAR

.

4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:  

Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960