ZIF Bonus dd

Profil

Zatvoreni Investicioni Fond «BONUS» d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu ul. Branilaca Sarajeva 20/2. je osnovan  03.05.2001. godine kao Privatizacijski investicioni Fond.
Upisan je u registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine rješenjem broj: 05/1-19-105/06 od 10.03.2006.g. registarski broj: 03-01-2504.
Fond je registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu 02.06.2006.g. rješenjem broj: 065-0-Reg-06-000893 od kada posluje kao Investicioni Fond.
Od 06.02.2022. godine u pravnom  prometu  sa  trećim  licima  u  ime  i  za  račun  Fonda istupa  Društvo  za  upravljanje fondovima „NAPRIJED INVEST“ sukladno Rješenju Komisije za vrijednosne papire FBiH broj:05/2-19-57/20.
Banka depozitar je Sberbank BH d.d. Sarajevo.
Fond je organizovan kao jedinstvena cjelina, i u skladu sa zakonom, obavlja djelatnost posredovanja u poslovanju sa vrijednosnim papirima.
Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine broj: 03/1-19-210/08 od 14.05.2008.g. osnovni kapital Fonda iznosi 81.151.374,50 KM, tako da je Fond do danas emitovao 3.312.301 dionica nominalne vrijednosti 24,50 KM.
Fond ima direktora kao jedino uposleno lice.

Puni naziv: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom “BONUS” d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv: ZIF”BONUS” d.d. Sarajevo
Oblik organizovanja: Dioničko društvo
Datum osnivanja: 03.05.2001. godine
Direktor: Adi Muhić
Sjedište: Sarajevo, Trampina 12
Tel,fax: +387 33 712 960, 712 961, 712 962
E-mail: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba
Broj zaposlenih: 1
Tip: Zatvoreni fond
Struktura portfolija prema vrsti instrumenata: dionice, udjeli i obveznice
Geografski plasman sredstava: BiH
Struktura portfolija prema  djelatnostima: Sve
Strategija: Disperzija rizika

Misija i Vizija

Naša misija je investiranje sredstava dioničara Fonda u vlasničke i dužničke vrijednosne papire, sa ciljem uvećavanja ukupne neto vrijednosti imovine Fonda i vrijdnosti dionica, na korist svih dioničara Fonda.

Naša vizija je da uz disperziju rizika omogućimo stope povrata na uložena sredstva dioničara, adekvatne riziku investiranja.

Uprava

Adi Muhić

direktor Fonda

Nadzorni odbor

Albin Murguz

predsjednik Nadzornog odbora

Fejsal Hrustanović

član Nadzornog odbora

član Nadzornog odbora

Dokumenti

Informacije

4.46 KM
ZIF Bonus dd (BNSFRK2)

Zadnja trgovina: 07.03.2022

Tržišna cijena dionica

Prosječna neto vrijednost imovine

Vlasnička struktura

Depozitna banka i revizor

Depozitarske poslovi
ASA Banka d.d. Sarajevo

Nezavisni vanjski revizor
ZUKO  d.o.o. Sarajevo.