BITAN DOGAĐAJ ZIF EUROFON-1 D.D. SARAJEVO – PROMJENA REVIZORA

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’

81/15, 25/17), i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom

EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ‘’NAPRIJED Invest’’ društvo za upravljanje fondovima d.o.o.

Sarajevo objavljuje

 

Firma – Fonda: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo
Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12.
Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962
E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba
Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-08

 

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:

 

1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Promjena Vanjskog revizora
2. Datum nastanka događaja: 14.06.2024. godine
3. Kratak opis i razloge događaja:  

Na redovnoj XXIII Skupštini ZIF-a EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, održanoj 14.06.2024 donesena je Odluka br. S – 55/24 o izboru revizorske kuće za 2024 godinu.

UHY REVIDENT DOO MOSTAR

4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:  

Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960