JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Na osnovu Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond), Naprijed Invest doo Sarajevo, raspisuje

 

J A V N I   O G L A S

za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta

 

  br Adresa poslovnog prostora Površina u m² objekta (prizemlje + potkrovlje) Površina u m² -zemljište uz objekat Stanje prostora Početna cijena KM
1. Braće Lazić bb, 76316 Janja, Opština Bijeljina 448 888 uslovan 1.350,00

 

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu prijavu na javni poziv sa ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene.

Ugovor o zakupu zaključuje će se na period od jedne godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza.

Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži:

  1. Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontak telefon ponuđača;
  2. Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama.
  3. Visinu ponuđene zakupnine izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice.
  4. Izjavu o spremnosti davanja garancije o plaćanju zakupnine najmanje u visini tromjesečne zakupnine prije potpisivanja Ugovora o zakupu.

Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, prednost će imati ponuda koja je ranije zaprimljena.

Javni oglas će se objaviti na web-stranici Društva i isti ostaje otvoren do 30.04.2023. godine.

Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol DUF „Naprijed Invest“ d.o.o. Sarajevo, u ulici Trampina br. 12 / III sprat sa naznakom “Javni oglas za poslovni prostor”.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

 

DUF ”NAPRIJED Invest” d.o.o.Sarajevo

za

ZIF ”EUROFOND-1” d.d. Sarajevo