JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DUF-a

Radi usaglašavanja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje donesenog od strane Komisije za vrijednosne papire broj 01-02-458/23 od 10.03.2023. godine, objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 25/23,  Društvo za upravljanje Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo, objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za prodaju nekretnina u vlasništvu društva za upravljanje fondovima

Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo

Obavještavaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica da je otvoren javni poziv za podnošenje ponuda za kupovinu nekretnina u vlasništvu društva za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo I to:

 

Adresa Opis ZK podaci Površina zemljišta u m² Površina objekta u m² Početna cijena – KM
Kalemova br. 15, Sarajevo Kuća ZK 1351 kč. 975 i 976 317 m² 165 m² 600.000,00
Blagovac bb, Vogošća Kuća ZK2562 kč,1587/3; ZK82 kč. 1587/5 2.330 m² 322,9 m² 1.000.000,00

 

 

Na javni poziv se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica.

 

Ponude sa daju za pojedinačne nekretnine. Za svaku pojedinu nekretninu dostavlja se ponuda u zatvorenoj koverti.

 

Rok za podnošenje ponuda je 10.09.2023. godine. Ponude zaprimljene nakon 10.09.2023. godine smatrati će se zakašnjelim ponudama i neće se uzeti u razmatranje, kao niti nepotpune ponude i ponude ponuđača ispod utvrđene kupoprodajne cijene.

 

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pravovremena i potpuna ponuda koja ispunjava tražene uslove.

Ponude se dostavljaju poštom ili lično u sjedište društva, ulica Trampina 12/III, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti s naznakom:

 

„PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“

 

Više podataka o ponuđenim nekretninama kao i informacije o mogućnosti pregleda nekretnina možete dobiti putem e-maila: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba ili broja telefona: 033/712-960

 

                                                                                                                                                             Uprava Društva