Novosti

BITAN DOGAĐAJ DUF “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo – PROMJENA REVIZORA

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’ 81/15, 25/17), kao i člana 9. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira (”Službene novine Federacije BiH” broj: 35/13 i 65/19) )«NAPRIJED INVEST« društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje:   Firma – Fonda: DUF “NAPRIJED INVEST” d.o.o. Sarajevo Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12. Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962 E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-04-220   Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:   1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Održana redovna Skupštine Društva 2. Datum nastanka događaja: 14.06.2024. godine 3. Kratak opis i razloge događaja:   Na redovnoj Skupštini „NAPRIJED INVEST“ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, održane 14.06.2024 donesena je Odluka br. S – 55/24 od 14.06.2024. o izboru revizorske kuće za 2024 godinu.   UHY REVIDENT DOO MOSTAR 4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:   Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960    

BITAN DOGAĐAJ ZIF EUROFON-1 D.D. SARAJEVO – PROMJENA REVIZORA

Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’ 81/15, 25/17), i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ‘’NAPRIJED Invest’’ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje   Firma – Fonda: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12. Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962 E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-08   Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:   1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Promjena Vanjskog revizora 2. Datum nastanka događaja: 14.06.2024. godine 3. Kratak opis i razloge događaja:   Na redovnoj XXIII Skupštini ZIF-a EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, održanoj 14.06.2024 donesena je Odluka br. S – 55/24 o izboru revizorske kuće za 2024 godinu. UHY REVIDENT DOO MOSTAR 4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:   Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960    

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Javni poziv za izdavanje nekretnine – Eurofond JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta Na osnovu Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond), Naprijed Invest doo, raspisuje J A V N I   O G L A S za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta   br Adresa poslovnog prostora Površina u m² objekta (prizemlje + potkrovlje) Površina u m² -zemljište uz objekat Stanje prostora Početna cijena KM 1. Braće Lazić bb, 76316 Janja, Opština Bijeljina 448 888 uslovan   1.350,00   Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu prijavu na javni poziv sa ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene. Ugovor o zakupu zaključuje će se na period od jedne godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza. Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži: Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontak telefon ponuđača; Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Visinu ponuđene zakupnine izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice. Izjavu o spremnosti davanja garancije o plaćanju zakupnine najmanje u visini tromjesečne zakupnine prije potpisivanja Ugovora o zakupu.   Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, prednost će imati ponuda koja je ranije zaprimljena. Javni oglas će se objaviti u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, web-stranici Društva i isti ostaje otvoren do 01.06.2024. godine. Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol DUF „Naprijed Invest“ d.o.o. Sarajevo, u ulici Trampina br. 12 / III sprat sa naznakom “Javni oglas za poslovni prostor”. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.  

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DUF-a

Javni poziv prodaja nekretnine DUF Radi usaglašavanja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje donesenog od strane Komisije za vrijednosne papire broj 01-02-458/23 od 10.03.2023. godine, objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 25/23,  Društvo za upravljanje Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo, objavljuje J A V N I   P O Z I V za prodaju nekretnina u vlasništvu društva za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo   Obavještavaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica da je otvoren javni poziv za podnošenje ponuda za kupovinu nekretnine u vlasništvu društva za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo I to:   Adresa Opis ZK podaci Površina zemljišta u m² Površina objekta u m² Početna cijena – KM Blagovac bb, Vogošća Kuća ZK2562 kč,1587/3; ZK82 kč. 1587/5 2.330 m² 322,9 m² 1.000.000,00     Na javni poziv se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica.   Ponude za navedenu nekretninu se dostavlja u zatvorenoj koverti.   Rok za podnošenje ponuda je 01.06.2024. godine. Ponude zaprimljene nakon 01.06.2024. godine smatrati će se zakašnjelim ponudama i neće se uzeti u razmatranje, kao niti nepotpune ponude i ponude ponuđača ispod utvrđene kupoprodajne cijene.   Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pravovremena i potpuna ponuda koja ispunjava tražene uslove. Ponude se dostavljaju poštom ili lično u sjedište društva, ulica Trampina 12/III, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti s naznakom:   „PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“   Više podataka o ponuđenoj  nekretnini kao i informacije o mogućnosti pregleda nekretnina možete dobiti putem e-maila: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba ili broja telefona: 033/712-960   Uprava Društva  

BITAN DOGAĐAJ ZIF NAPRIJED D.D. SARAJEVO – PROMJENA REVIZORA

    Na osnovu člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (‘’Službene novine Federacije BiH’’ 81/15, 25/17), i Ugovora o upravljanju Zatvorenim investicijskim fondom sa javnom ponudom ‘’NAPRIJED” d.d. Sarajevo, ‘’NAPRIJED Invest’’ društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo objavljuje   Firma – Fonda: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom ”NAPRIJED” d.d. Sarajevo Adresa – sjedište Fonda: Trampina broj 12. Broj telefona i telefaks: 033 712 960; 033 712 962 E-mail adresa: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba Broj u registru emitenata kod Komisije: ZJP-031-04   Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje Fonda:   1. Navesti događaj iz Priloga br. 2 – V: Promjena Vanjskog revizora 2. Datum nastanka događaja: 12.04.2024. godine 3. Kratak opis i razloge događaja:   Na osnovu Odluke Skupštine Fonda održane 12.04.2024. godine za Vanjskog revizor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom ”NAPRIJED” d.d. Sarajevo izabran je UHY REVIDENT DOO MOSTAR . 4. Ime i prezime, kontakt telefon osobe ovlaštene za davanje dodatnih informacija u vezi sa događajem:   Arijana Mutilović, Direktor Društva 033 712 960  

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Na osnovu Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond), Naprijed Invest doo Sarajevo, raspisuje   J A V N I   O G L A S za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta     br Adresa poslovnog prostora Površina u m² objekta (prizemlje + potkrovlje) Površina u m² -zemljište uz objekat Stanje prostora Početna cijena KM 1. Braće Lazić bb, 76316 Janja, Opština Bijeljina 448 888 uslovan 1.350,00   Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu prijavu na javni poziv sa ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene. Ugovor o zakupu zaključuje će se na period od jedne godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza. Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži: Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontak telefon ponuđača; Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Visinu ponuđene zakupnine izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice. Izjavu o spremnosti davanja garancije o plaćanju zakupnine najmanje u visini tromjesečne zakupnine prije potpisivanja Ugovora o zakupu. Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, prednost će imati ponuda koja je ranije zaprimljena. Javni oglas će se objaviti u jednom od dnevnih listova sa područja FBiH, web-stranici Društva i isti ostaje otvoren do 30.09.2023. godine. Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol DUF „Naprijed Invest“ d.o.o. Sarajevo, u ulici Trampina br. 12 / III sprat sa naznakom “Javni oglas za poslovni prostor”. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.     DUF ”NAPRIJED Invest” d.o.o.Sarajevo za ZIF ”EUROFOND-1” d.d. Sarajevo

JAVNI POZIV ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU DUF-a

Radi usaglašavanja sa Pravilnikom o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje donesenog od strane Komisije za vrijednosne papire broj 01-02-458/23 od 10.03.2023. godine, objavljeno u Službenim novinama FBiH broj 25/23,  Društvo za upravljanje Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo, objavljuje J A V N I   P O Z I V za prodaju nekretnina u vlasništvu društva za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo Obavještavaju se sva zainteresirana fizička i pravna lica da je otvoren javni poziv za podnošenje ponuda za kupovinu nekretnina u vlasništvu društva za upravljanje fondovima Naprijed Invest d.o.o. Sarajevo I to:   Adresa Opis ZK podaci Površina zemljišta u m² Površina objekta u m² Početna cijena – KM Kalemova br. 15, Sarajevo Kuća ZK 1351 kč. 975 i 976 317 m² 165 m² 600.000,00 Blagovac bb, Vogošća Kuća ZK2562 kč,1587/3; ZK82 kč. 1587/5 2.330 m² 322,9 m² 1.000.000,00     Na javni poziv se mogu prijaviti sva fizička i pravna lica.   Ponude sa daju za pojedinačne nekretnine. Za svaku pojedinu nekretninu dostavlja se ponuda u zatvorenoj koverti.   Rok za podnošenje ponuda je 10.09.2023. godine. Ponude zaprimljene nakon 10.09.2023. godine smatrati će se zakašnjelim ponudama i neće se uzeti u razmatranje, kao niti nepotpune ponude i ponude ponuđača ispod utvrđene kupoprodajne cijene.   Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena veća od početne cijene. Za odabir najpovoljnije ponude dovoljna je i jedna pravovremena i potpuna ponuda koja ispunjava tražene uslove. Ponude se dostavljaju poštom ili lično u sjedište društva, ulica Trampina 12/III, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj koverti s naznakom:   „PONUDA ZA KUPOPRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ“   Više podataka o ponuđenim nekretninama kao i informacije o mogućnosti pregleda nekretnina možete dobiti putem e-maila: infonaprijedinvest@naprijedinvest.ba ili broja telefona: 033/712-960                                                                                                                                                                Uprava Društva

JAVNI POZIV ZA IZDAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA ZIF EUROFOND-1 D.D. SARAJEVO

Na osnovu Pravilnika o dodatnim uslovima za ulaganje imovine zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom (u daljem tekstu: Fond), Naprijed Invest doo Sarajevo, raspisuje   J A V N I   O G L A S za prikupljanje ponuda za izdavanje pod zakup poslovnog objekta     br Adresa poslovnog prostora Površina u m² objekta (prizemlje + potkrovlje) Površina u m² -zemljište uz objekat Stanje prostora Početna cijena KM 1. Braće Lazić bb, 76316 Janja, Opština Bijeljina 448 888 uslovan 1.350,00   Pravo učešća na Javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica  koja blagovremeno podnesu prijavu na javni poziv sa ponuđenom cijenom koja ne može biti niža od početne cijene. Ugovor o zakupu zaključuje će se na period od jedne godine s mogućnošću produženja istog uz pridržavanje ugovornih obaveza. Pismena ponuda na Javni oglas treba da sadrži: Naziv firme ili ime i prezime fizičkog lica, adresu, odnosno sjedište firme i kontak telefon ponuđača; Dokaz o identitetu podnosioca prijave – kopija lične karte, prijave mjesta prebivališta, aktuelni izvod iz sudskog registra, identifikacioni broj (ovjerene kopije) za ponuđače koji imaju registrovanu djelatnost, uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama. Visinu ponuđene zakupnine izraženu u KM, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom, a cijena treba da bude integralni dio teksta koja se ne smije ispravljati i treba da glasi na cijelu ili pola novčane jedinice. Izjavu o spremnosti davanja garancije o plaćanju zakupnine najmanje u visini tromjesečne zakupnine prije potpisivanja Ugovora o zakupu. Visina ponuđene zakupnine je opredjeljujući faktor za utvrđivanje najpovoljnije ponude, s tim što početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog ovim Javnim oglasom. U slučaju da dva ili više učesnika na Javnom oglasu ponude isti iznos zakupnine, prednost će imati ponuda koja je ranije zaprimljena. Javni oglas će se objaviti na web-stranici Društva i isti ostaje otvoren do 30.04.2023. godine. Kovertirane prijave sa jasno navedenim elementima ponude, te potrebnim dokazima o identitetu podnosioca prijave, sa čitko naznačenim imenom i prezimenom, nazivom firme, adresom i brojem telefona podnosioca ponude, dostaviti lično ili putem pošte na protokol DUF „Naprijed Invest“ d.o.o. Sarajevo, u ulici Trampina br. 12 / III sprat sa naznakom “Javni oglas za poslovni prostor”. Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.     DUF ”NAPRIJED Invest” d.o.o.Sarajevo za ZIF ”EUROFOND-1” d.d. Sarajevo

OBAVJEŠTENJE

Zbog tehničkih problema u vezi sa prilagođavanjem softverskih programa a u vezi implementacije novog Pravilnika o utvrđivanju vrijednosti imovine  fonda i obračunu neto vrijednosti imovine investicijskog fonda (sl.novine FBiH, br 81/22),Pravilnika o strukturi i sadržaju izvještaja investicijskog fonda,društva za upravljanje i banke depozitara investicijskog fonda (sl. novine FBiH br 66/22),kao i prelaska na novi računovodstveni program dajemo obavještenje da ćemo kasniti sa mjesečnim izvještajima za januar 2023.godine za ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo, ZIF EUROFOND- 1 d.d. Sarajevo i ZIF BONUS d.d. Sarajevo.

OBAVJEŠTENJE DIONIČARIMA O PROMJENI ADRESE

Obavještavamo dioničare ZIF-a »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i ZIF-a »EUROFOND-1« d.d. Sarajevo da je »NAPRIJED INVEST« društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo koje upravlja sa ova dva fonda promijenilo adresu. Sjedište »NAPRIJED INVEST« društva koje upravlja fondovima »NAPRIJED« d.d. Sarajevo i »EUROFOND-1« d.d. Sarajevo je: SARAJEVO, ULICA TRAMPINA 12/3, OPĆINA CENTAR. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033/712-960.